ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಯೋಜನೆ, ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿ(ಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಬಿ)

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಯಶವಂತ ದೋಂಗ್ರೆ

                

 

           

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

Pmeb@uni-mysore.ac.in

 

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್/ದೂರವಾಣಿ

0821- 2419700

 

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

ಡಾ. ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿ

 

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ

2419306

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

 sriswamy@envsci.uni-mysore.ac.in, srikantas@hotmail.com

ಸ್ವವಿವರ

Click to View

 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ

 

ಹುದ್ದೆ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂರವಾಣಿ

2419357

ಕಛೇರಿ

2419369