ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

 

ಡಾ. ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಂಧರ್‍ಕುಮಾರ್

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ, ಎಂ.ಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣತ : ಮಹಿಳಾ ಆಧ್ಯಯನ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಕಾವ್ಯಮಿಮಾಂಸೆ, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ, 

ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

ಕಛೇರಿ : 0821-2419872

E-mail : priti.shubhachandra@gmail.com

 

 


ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್. ಗಂಗಾನಾಯಕ್ 

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ, ಎಂ.ಫಿಲ್. ಭಾಷಾಂತರ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ, ಡಿ.ಲಿಟ್.

ಪರಿಣತ : ಭಾಷಾಂತರ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಆಧುನಿಕ, ಹಳಗನ್ನಡ, ನಡುಗನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕಛೇರಿ : 0821-2419600

E-mail : knganganaik55@gmail.com

 

 

 


ಡಾ. ಎನ್.ಎಂ. ತಳವಾರ್ 

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣತ : ಪ್ರಾಚೀನ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ

ಮೊ: 0821-2418866

E-mail : nmtalawar@gmail.com

 

 

 


ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರಿ, ಎಸ್. ಕರಿಕಲ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ, ಎಂ.ಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣತ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹಳಗನ್ನಡ, ನಡುಗನ್ನಡ, ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ್ತ್ರೀವಾದ

ಕಛೇರಿ : 0821-2419874, 

E-mail : vijaya.karikal@gmail.com

 

ಡಾ. ಎನ್.ಕೆ. ಲೋಲಾಕ್ಷಿ 

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣತ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಜಾನಪದ, ಆಧುನಿಕ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ್ತ್ರೀವಾದ

E-mail : nklolakshi@gmail.com

 


ಡಾ. ಎಂ. ನಂಜಯ್ಯ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ.ಕನ್ನಡ, ಎಂಎ.ಜಾನಪದ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ. 

ಪರಿಣತ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಜಾನಪದ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳನಾಮ ಅಧ್ಯಯನ

ಕಛೇರಿ : 0821-2419860

E-mail : drnanjaiahhongnur@gmail.com

 

 

                              

                       ಡಾ. ಬಿ.ಕೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್

                       ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

                       ಎಂ.ಎ.ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ, ಎಂ.ಎ.ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ; ರೇಷ್ಮೆಕೃಷಿ, ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ

                      ಪರಿಣತ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಭಾಷಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಷಾಬೋಧನೆ.

                      ಕಛೇರಿ : 0821-2419864

                       E-mail : ravindranath.bk@gmail.com

 


ಡಾ. ಎಸ್.ಡಿ. ಶಶಿಕಲಾ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ.ಕನ್ನಡ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣತ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಪ್ರಾಚೀನ, ಆಧುನಿಕ, ವಿಮರ್ಶೆ

E-mail : shashikalachokkadi2@gmail.com