ದಿನಾಂಕ 19-11-2017 ರಂದು ನಡೆಯುವ “ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ"ಕ್ಕೆ ಊಟೋಪಚಾರ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ