ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ/ಪ್ರವೇಶಾತಿ

ವಿಭಾಗ 01

2419450

ವಿಭಾಗ 02

2419219

ವಿಭಾಗ 03

2419315

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

registrar@uni-mysore.ac.in

ಪರೀಕ್ಷೆ

ವಿಭಾಗ 

2419365

ಫಲಿತಾಂಶ/ಆನ್‍ಲೈನ್ ನೊಂದಣಿ

2419225

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ

2419410, 2419615

ಕೆ-ಸೆಟ್

2419202, 2419439, 2419426

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

re@uni-mysore.ac.in

ಆಡಳಿತ

ವಿಭಾಗ

2419361

ವಿಭಾಗ 02

2419512

ವಿಭಾಗ 03

2419209

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

registrar@uni-mysore.ac.in

ಹಣಕಾಸು

 ವಿಭಾಗ

2419329

ವಿಭಾಗ 02

2419217

ವಿಭಾಗ 03

2419218

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

fo@uni-mysore.ac.in