ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಸಮ್ಮೇಳನ