ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ

 

ಹುದ್ದೆ

ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು 

ಮೈ.ವಿ.ವಿ. ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು