ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜರಾಯ ರೆಡ್ಡಿ

 

ಹುದ್ದೆ

ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು 

ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು