ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 22-06-2017ರಂದು ಜರುಗಿದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 
ದಿನಾಂಕ 07-07-2017ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು , ದಿನಾಂಕ 03-08-2017ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಐದನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ 18-09-2017ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಆರನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು, ದಿನಾಂಕ 21-09-2017ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 
ದಿನಾಂಕ 27-10-2017ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಏಳನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 
ದಿನಾಂಕ 14-11-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 
ದಿನಾಂಕ 15-12-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 
ದಿನಾಂಕ 18-01-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ  ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 
ದಿನಾಂಕ 05-03-2018, 06-03-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 
ದಿನಾಂಕ 24-03-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 
ದಿನಾಂಕ 21-06-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 
ದಿನಾಂಕ 20-07-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ  ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 
ದಿನಾಂಕ 13-08-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ  ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 
ದಿನಾಂಕ 07-09-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ  ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 
ದಿನಾಂಕ 05-10-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ  ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು