“ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ” ಬಗೆಗೆ