ವಿ.ವಿ ಅಧೀನ ಕಾಲೇಜುಗಳು

  1. ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು
  2. ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು
  3. ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಕಾಲೇಜು
  4. ವಿ.ವಿ. ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು