ವಿ.ವಿ ಟೆಂಡರ್‍ಗಳು

ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ https://eproc.karnataka.gov.in/eprocurement/common/eproc_tenders_list.seam
ವೆಬ್ ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ವಿ.ವಿ ಟೆಂಡರ್‍ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ  :
UNDER CATEGORY:
STATUS : SELECT PUBLISHED
CATEGORY : SELECT GOODS, SERVICE, WORKS
DEPARTMENT:  SELECT  MYSORE UNIVERSITY
 
 
TECHNICAL EVALUATION REPORT OF EXAMINATION ACTIVITIES TENDER 2017