ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

A


B


C


E


  • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಹು-ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ(EMRC)

I


  • ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ

K


  • ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕನ್ನಡ / ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ / ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ / ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು / ತೌಲನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ)

O


  • ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ

S


T