ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ.ಜಿ.ಆರ್. ಜನಾರ್ಧನ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ

ಡಾ.ಶೋಭ ಜಗನ್ನಾಥ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 

ಡಾ.ಎಸ್.ಲೀಲಾವತಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ಶಾರದಾ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್. ಅಮೃತೇಶ್
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಗರಂಪಲ್ಲಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ನಳಿನಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು