ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ(ಸಿಸ್ಟ್)ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಮೋ/ಪಿ.ಜಿ ಡಿಪ್ಲಮೋ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ