ರೂರಲ್ ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕುಮಟಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಬಗೆಗೆ