ಮೈ.ವಿ.ವಿಯು National Institutional Ranking Framework (NIRF) ranking 2019ಗೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ