99ನೇಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ