ವಿ.ವಿ. ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತರಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ಕøಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ-1 ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ