2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿ.ವಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ