ಅಕ್ಟೋಬರ್- 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ