2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು alumni feedback form ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು feedback ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮನವಿ