ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 100ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ