1. ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

2. ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

3. ಕುಲಪತಿಗಳು

4. ಕುಲಸಚಿವರು

5. ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ)

6. ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

7. ವಿವಿಧ ನಿಕಾಯಗಳ ಡೀನರುಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ಪ್ರೊ. ಸೊನೆರ್ ನಂದಪ್ಪ 

ಹುದ್ದೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ದೂರವಾಣಿ

0821-2419829

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

soner@maths.uni-mysore.ac.in, ndsoner@yahoo.co.in

ಸ್ವವಿವರ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಲಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ಪ್ರೊ. ಎಂ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ

ಹುದ್ದೆ

 ಕಲಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ದೂರವಾಣಿ

+91-9845299241

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

mgmanjunathkengeri@gmail.com

ಸ್ವವಿವರ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಾನೂನು ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು


ಪ್ರೊ. ಮಾರುತಿ ಟಿ.ಆರ್

ಹುದ್ದೆ

ಕಾನೂನು ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ದೂರವಾಣಿ

821-2419847

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

maruthi_smg@yahoo.co.in

ಸ್ವವಿವರ

-

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ಪ್ರೊ. ಮದಿಅಳಗನ್

  

ಹುದ್ದೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ದೂರವಾಣಿ

+M:9740231172

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

shanmugammadialagan@gmail.com

ಸ್ವವಿವರ

-

ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ

  

ಹುದ್ದೆ

ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ದೂರವಾಣಿ

-

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

bmahadevappa@gmail.com

ಸ್ವವಿವರ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

8. ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡೀನರು

9. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

 

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿಯ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್

ದೂರವಾಣಿ

+91 821 2419318 

+91 821 2419386

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

dswuommgm@gmail.com

10. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ಡಾ. ಸರಸ್ವತಿ ಪಿ.

 

ಹುದ್ದೆ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ದೂರವಾಣಿ

+91-821-2419388, 2514808

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

universitylibrarian@uni-mysore.ac.in

 

11. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯೋಜನೆ, ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿ(ಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಬಿ)

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರೊ. ಎನ್. ನಾಗರಾಜ.

 

                

 

           

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

pmeb@uni-mysore.ac.in

 

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್/ದೂರವಾಣಿ

0821- 2419700

 

ಸ್ವವಿವರ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 12. ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ (ICD)

ಡಾ.ಆರ್.ಎಸ್.ಉಮಾಕಾಂತ್

  

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ (ICD)

ದೂರವಾಣಿ

+91-821-2419445, +91-821-2419556

ಅರ್ಹತೆ

M.sc.,PhD.,PGDCA.,PGDMM.,PGDHE

ಇಮೇಲ್ 

directoricd@uni-mysore.ac.in

ಪ್ರೊಫೈಲ್

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

13. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಆನಂದ

 

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ

0821-2419306

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

cdc@uni-mysore.ac.in

ಸ್ವವಿವರ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

14. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರೊ. ಸಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ

0821-2419252

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

dir.deptofphyedn@gmail.com

ಸ್ವವಿವರ

-