ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ದತಿಯಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮಾರ್ಚ್-2024ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (Repeaters Only) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯಎಂ.ಫಿಲ್‌ ಪದವಿ. (Non-CBCS)/ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತುಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

ನವೆಂಬರ್‌-2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎಡ್‌ ಪದವಿಯ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮುಖಾಂತರ UUCMS ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ/ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ವೀಕ್ಬಣೆ/ಮರುಸಂಕಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಡಿಸೆ೦ಬರ್‌-2023/ಜನವರಿ-2024ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ 1, 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (CBCS ಪದ್ದತಿಯ Repeaters) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್‌-2023/ಜನವರಿ-2624ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1, 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್-2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ(ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್) ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮಾರ್ಚ್‌-2023 M.Plan 1 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಬೆಯ  ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ/ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ವೀಕ್ಬಣೆ/ಮರುಸಂಕಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್‌-2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (RIE) ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಹಾಗೂ B.Plan ಪದವಿಯ 1 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಬೆಯ  ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ/ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ವೀಕ್ಬಣೆ/ಮರುಸಂಕಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌-2023/ಜನವರಿ-2024ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1, 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ಧತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸೆ೦ಬರ್‌-2023/ಜನವರಿ-2024ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ 1, 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (CBCS ಪದ್ದತಿಯ Repeaters) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್‌-2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ  ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಮರುಮಾಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೇ-2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಬೆಯ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಮರುಮಾಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕಟಣೆ

ನವೆ೦ಬರ್‌/ಡಿಸೆ೦ಬರ್‌-2೦23ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶುಲ್ಪ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನಾ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

C1 & C2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ದಿನಾಂಕ : 29-09-2023ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ 2023 ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದವಿ(CBCS) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್-2023 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (ಸಿಬಿಸಿಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ದಿನಾಂಕ : 14-09-2023 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್‌. ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-2023 ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮಾರ್ಚ್-2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (Repeaters Only) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಎಂ.ಫಿಲ್‌ ಪದವಿ. (Non-CBCS)/ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌)

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

ಎಂ.ಬಿ.ಎ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ AUG/Sep-2023 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ  ಪದವಿ (PG) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (CBCS/FBCS ಯೋಜನೆ) AUG/Sep-2023 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (PG)  4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (CBCS/FBCS ಸ್ಕೀಮ್) Repeaters Only AUG/Sep-2023 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (Repeaters Only) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಎಂ.ಫಿಲ್‌ ಪದವಿ. (Non-CBCS)/ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ. (CBCS/FBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2, 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (CBCS & Non-CBCS- ಪದ್ದತಿಯ Freshers & Repeaters) ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ-2

2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ 

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್-2023 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್‌-2023ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್‌-2623ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ 2, 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (CBCS & Non-CBCS ಪದ್ಧತಿಯ Freshers & Repaters) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗೆ

ಮೇ/ಜೂನ್‌-2023ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ B.Ed ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) Repeaters ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮೇ/ಜೂನ್‌-2023ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ B.Ed ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮೇ-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮೇ/ಜೂನ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (Repeaters Only) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮೇ/ಜೂನ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು

ಏಪ್ರಿಲ್-2023 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ M.B.A ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾಚ್ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗೆ

ನವೆಂಬರ್-2022 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮಾರ್ಜ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌)ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

B.Sc. Course Psychology ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ  

NEP ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ NEP ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ

UUCMS Academic Moduleನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು Course Code ಗಳನ್ನು Upload ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ

B.Sc. Course Psychology ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ

ಮಾರ್ಚ್  ಏಪ್ರಿಲ್ 2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (Repeaters) ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್-2023 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ(UG) ಮೊದಲನೇಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (NEP ಪದ್ಧತಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕøತ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್-2023 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ(UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕøತ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ(NEP) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್-2023ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ (ಎನ್‍ಇಪಿ ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್-2023ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಗೆ 

ಜೂನ್-2022 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (NEP) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2022 UG(NEP) ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ನವೆಂಬರ್ 2022 B.Ed ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜೂನ್-2022 B.E.d ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು UUCMS ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಜೂನ್-2022 ಸ್ನಾತಕೋತರ ಪದವಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು UUCMS ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

B.Ed ಜೂನ್-2022 ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜೂನ್-2022 PG ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸೆ೦ಬರ್‌-2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಧ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ Provisional Transcript circular ಸುತ್ತೋಲೆ

ನವೆಂಬರ್‌-2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 2

ನವೆಂಬರ್‌-2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

CBCS-BA, B.Sc, B.Com, BBA, BCA, BSW, B.A.(Fine Arts) ಪದವಿಯ 2ನೇ: ಚಾತುರ್ಮಾಪದ  Hindi ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ Sanskrit ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಡ್ದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 2022ರ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (CBCS & Non-CBCS)  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ನವೆಂಬರ್ 2022ರ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (CBCS & Non-CBCS) [Repeaters]  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ನವೆಂಬರ್ 2022ರ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ / ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ – 2022ರಲ್ಲಿ  2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

UG (NEP) ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ(NEP) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌-2020 (2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌-2021 (4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌/ಅಕ್ಟೋಬರ್‌-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ 2 (Repeaters), 4 ಮತ್ತು 6ನೇ (Freshers & Repeaters) ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (CBCS & Non-CBCS) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ – 2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

NEP ಪದ್ಧತಿಯ AEC ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಾದ Environmental Science ಮತ್ತು Digital Fluency ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು.

September/October 2022 UG Semester Scheme (CBCS & Non-CBCS) UG Examination Notification

02-08-2022 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS and FCBCS) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ.

ಮೊದಲನೇ ಸಮಿಸ್ಟರ್‌ (NEP) ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು.

ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟ (Gradation List) ಯನ್ನು Update ಮಾಡಲು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌-2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (Makeup) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪದವಿಯ [CBCS Scheme] ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

ಬಿ.ಎಡ್ ಜೂನ್-2022 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆಗಸ್ಟ್‌-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (Makeup) ಸ್ನಾತಕ (UG) ಪದವಿಯ [CBCS Scheme] ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ 2೦22ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲ ನಡೆಯಅರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಎ೦.ಜಿ.ಎ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನಾ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

June- 2022 1st Semester PG Diploma/Diploma/Certificate and Other Courses Examination Revised Notification

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಪರೀಕ್ಷೇಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022ರ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಪ್ರಕಟಣೆ

June- 2022 1st Semester PG Diploma/Diploma/Certificate and Other Courses Examination Notification

ಜೂನ್‌-2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

ಜೂನ್‌-2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (Repeaters only) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಎಂ.ಫಿಲ್‌ ಪದವಿ (Non-CBCS)/ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ಧತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 3

ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 2

ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

22-03-2022 ಮತ್ತು 23-03-2022ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತರ ಪದವಿ (CBCS and FCBCS) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ.

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಿನಾಂಕ : 22-02-2022 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ.

ಎಂ.ಕಾಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ - 2022 (ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್)

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್-2022ರಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ / ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್(ಕೋರ್ಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ  ಬಗೆಗೆ

ಜನವರಿ - 2022 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಪ್ರಕಟಣೆ

ಜನವರಿ - 2022 ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಜನವರಿ - 2022 ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 

 Archive